Portal do Governo Brasileiro

PENTAPHYLACACEAETernstroemia brasiliensis Cambess. LC
Outros nomes: Ternstroemia alnifolia var. lancifolia Wawra;

Ternstroemia cuneifolia Gardner VU