Portal do Governo Brasileiro

PODOSTEMACEAEApinagia riedelii (Bong.) Tul. LC
Outros nomes: Apinagia fluitans P.Royen; Apinagia fucoides (Mart. & Zucc.) Tul.; Apinagia gardneriana Tul.; Apinagia psyllophora Tul. & Wedd.; Apinagia pygmaea (Bong.) Tul.; Apinagia rangiferina P.Royen; Apinagia yguazuensis Chodat & Vischer; Lacis fucoides Mart. & Zucc.; Lacis pygmaea Bong.; Lacis riedelii Bong.; Neolacis fucoides (Mart.) Wedd.; Neolacis gardneriana (Tul.) Wedd.; Neolacis psyllophora (Tul. & Wedd.) Wedd.; Neolacis pygmaea (Bong.) Wedd.; Neolacis riedelii (Bong.) Wedd.;

Castelnavia multipartita Tul. & Wedd. LC
Outros nomes: Castelnavia fimbriata Tul. & Wedd.; Castelnavia lindmaniana Warm.;

Mourera fluviatilis Aubl. LC
Outros nomes: Lacis fluviatilis (Aubl.) J.F.Gmel.;

Mourera weddelliana Tul. VU

Podostemum distichum (Cham.) Wedd. LC
Outros nomes: Lacis disticha Cham.; Podostemum chamissone Tul.; Podostemum glaziovianum Warm.; Podostemum schenckii Warm.;

Podostemum muelleri Warm. LC
Outros nomes: Podostemum dentatum P.Royen; Podostemum uruguayense Warm.;

Podostemum ovatum C.T.Philbrick & Novelo EN
Outros nomes: Crenias glazioviana (Warm.) C.D.K.Cook & Rutish.; Mniopsis glazioviana Warm.;

Podostemum rutifolium Warm. VU

Podostemum saldanhanum (Warm.) C.T.Philbrick & Novelo CR
Outros nomes: Crenias saldanhana (Warm.) C.D.K.Cook & Rutish.;

Podostemum scaturiginum (Mart.) C.T.Philbrick & Novelo LC
Outros nomes: Crenias scaturiginum (Mart.) C.D.K.Cook & Rutish.; Crenias scopulorum Spreng.; Mniopsis scaturiginum Mart.;

Podostemum weddellianum (Tul.) C.T.Philbrick & Novelo LC
Outros nomes: Castelnavia fruticulosa Tul.& Wedd.; Crenias weddelliana (Tul.) C.D.K.Cook & Rutish.; Mniopsis weddelliana Tul.;